Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van studionoukkaartjes.com.

Identiteit van de ondernemer

StudioNOUK
Beukenlaan 49, Twisk
06-81468990
info@studionoukkaartjes.com
KVK: 58822348
BTW: NL001144531B15

Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de service, website en ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven. Kunnen wij je ergens mee helpen, of is er iets niet helemaal duidelijk? Geen probleem, want  studionoukkaartjes.com helpt je graag met het beantwoorden van jouw vragen. Je kunt studionoukkaartjes.com per e-mail het beste bereiken. Neem dus bij vragen altijd eerst contact op met  studionoukkaartjes.com.

StudioNouk (Kamer van Koophandel: 58822348), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot https://www.studionoukkaartjes.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Studionouk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Studionouk spant zich in om de inhoud van de website www.studionoukkaartjes.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op website studionoukkaartjes.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studionouk.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op website  studionoukkaartjes.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met  studionoukkaartjes.com. Voor op website studionoukkaartjes.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan studionoukkaartjes.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy en veiligheid
Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van StudioNOUK  dat onderdeel is van DRN Cards. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door . Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail StudioNOUK Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door StudioNOUK gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij de afdeling Relatiebeheer.  

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. StudioNOUK bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.  

Uw  e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van StudioNOUK ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze afdeling Relatiebeheer mede delen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. StudioNOUK bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. 

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een StudioNOUK  beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan onze servicedesk   Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw banknummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen. Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van StudioNOUK zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Betalen / prijzen

De prijzen staan vermeld bij de kaartjes en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
Je bent aan Studionouk de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan jou getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door jou.

Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studionouk te melden.

Op de betalingsopdrachten die worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Ideal  |  Payment Service Provider(PSP), zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
Studionouk behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
Studionouk behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

Levering
Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. In de meeste gevallen is dit PostNL / DHL.
Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.

Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Mede doordat de drukkerijen en postbedrijven niet werkzaam zijn op deze momenten.
Studionouk is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
Levering geschiedt naar het, bij het plaatsen van de bestelling, door jou opgegeven adres. Studionouk is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd of foutief zijn ingevuld.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.

Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Studionouk.
Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studionouk of bij de betreffende illustrator van het gemaakte werk.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van studionoukkaartjes.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Studionouk en eventuele leveranciers en dienen door jou te worden gerespecteerd.
Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Studionouk en mag niet door jou worden gebruikt voor andere doeleinden. Studionouk behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Reclames en aansprakelijkheid.
Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dien je dit binnen twee werkdagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan Studionouk te kennen te geven.
Studionouk heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen c.q. de gemaakte fout te herstellen. Hierbij kan Studionouk niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers en ontstaat nimmer het recht op een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.

Studionouk is niet aansprakelijk voor taalfouten en/of opmaakfouten, zoals bijvoorbeeld uitlijning van de tekst, alle drukkerijen hebben een snijmarge van 3mm, hiervoor is Studionouk niet aansprakelijk.
Producten die na controle toch door jou zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.

Bestellingen / communicatie.
Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen jou en Studionouk en derden voor zover betrekking hebbend op jouw relatie met Studionouk, is Studionouk niet aansprakelijk.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Studionouk het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt aan jou schriftelijk medegedeeld zonder dat Studionouk verplicht is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Studionouk kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Retourrecht
Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken en beoordelen zoals je ook in een winkel doet.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in je bezit is. Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door het geven van een retouropdracht via een van onze medewerkers via telefoon of email. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor jou zelf. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 2 werkdagen na ontvangst te verwerken. Je kunt het artikel alleen terug sturen als het artikel compleet is en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat doordat het artikel op een op andere wijze is gebruikt dan wat je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.

Gepersonaliseerde artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. gepersonaliseerde kaarten, posters en sluitstickers. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten, zoals o.a. gepersonaliseerde kaart en poster dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt, overeenkomstig jouw specificaties product gaat.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Algemene Voorwaarden